ALV woensdag 21 mei

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is gepland op woensdag 21 mei. Alle leden zijn om 20:00 uur welkom in de kantine en kunnen hun zegje doen over hoe het is gegaan in 2013 en hoe het verder moet in 2014. De agenda is niet spectaculair, maar jullie komst wordt zeer op prijs gesteld.

A G E N D A

1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag vorige ALV van 29 mei 2013.
3. Jaarverslag 2013.
Dit verslag is voorafgaande aan de vergadering beschikbaar.
4. Financieel jaarverslag 2013.
Het financieel verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
Voorstel verhoging inschrijfgeld jeugdleden na ALV
5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie.
6. Begroting 2014.
7. Wijzigingen en invulling vacatures voor de commissies.
Instellen werkgroep ivm. voorwerk/ voorbereidingen voor de komst v/d nieuwe banen.
8. Benoemen, herbenoemen bestuursleden.
– Penningmeester Hans Flier (herkiesbaar, voorstel benoemen voor een jaar ipv. drie jaar en jaarlijks bekijken)
– Benoemen Joop Koot als voorzitter
– Vacature Hoofd Facilitaire Zaken
9. Rondvraag en sluiting.