Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TENNISCLUB WESTENHOLTE, VOORST, FRANKHUIS

L I D M A A T S C H A P

Artikel 1 Aanmelding

1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie.
2. Zij die jonger zijn dan 18 jaar dienen bij aanmelding voor het lidmaatschap een machtiging van ouder of verzorger te overleggen.
3. Bij aanmelding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
– naam, voorletter(s) en roepnaam
– adres, postcode en woonplaats
– geboortedatum
– telefoonnummer
– soort lidmaatschap
– tenniservaring (speelsterkte vorige vereniging)
– recente pasfoto (i.v.m. verplichte spelerspas KNLTB)
4. Leden zijn verplicht om adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie schriftelijk door te geven.

Artikel 2 Toelating, opzegging en duur lidmaatschap

1. Een nieuw lidmaatschap gaat in per 1 januari, per 1 juli of per 1 oktober van enig jaar en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Tussentijdse toelating van een lid is slechts bij uitzondering mogelijk op advies van de ledenadministratie en met instemming van het Dagelijks Bestuur.
Bij toelating als lid is een éénmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit geldt niet bij tussentijdse wijziging van het soort lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden aan het eind van enig kalenderjaar en dus per 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en tenminste vóór 1 december van het jaar van opzegging in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Bij niet tijdig opgezegd lidmaatschap wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voorgezet.
3. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid jaarlijks na betaling van de contributie een KNLTB spelerspas (met pasfoto). Deze pas heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Nieuwe leden ontvangen een tijdelijk pasje, in afwachting van de KNLTB pas.
4. Elk lid dient vanaf 1 april van enig jaar een voor dat jaar geldige KNLTB-spelerspas te bezitten. De spelerspas is, na ontvangst van de
contributie, af te halen in het clubhuis. (Lade in hal). Bij verlies is tegen betaling van de te maken kosten een nieuwe pas aan te vragen bij de ledenadministratie.
5. Het maximum aantal leden dat gelijktijdig lid kan zijn van de vereniging wordt door het bestuur vastgesteld conform de normen van de KNLTB.
6. Elk lid kan, tegen een borgsom in het bezit komen van een sleutel van het toegangshek, welke tevens toegang geeft tot de kleedruimtes, toiletten en baanverlichting, af te halen bij de ledenadministratie.
7. Wanneer het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, dient men in ieder geval de reeds gemaakte kosten te betalen welke door de vereniging zijn gemaakt, zoals administratiekosten KNLTB. Dit bedrag is vast te stellen door het DB.

Artikel 3 Financiële zaken

1. Het verenigingsdeel van de contributie wordt jaarlijks aangepast met het CBS indexcijfer voor gezinsconsumptie en het KNLTB deel van de contributie wordt jaarlijks aangepast naar het door de KNLTB vastgestelde bedrag.
2. De uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten treden eerst in werking, wanneer het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie op de bank-/giro-rekening van de vereniging zijn bijgeschreven.
3. Het verschuldigde contributiebedrag dient uiterlijk op 1 maart van het lopende jaar bijgeschreven of voldaan te zijn op de bank-/giro-rekening van de vereniging.
4. Bij te late betaling van de contributie is een verhoging/boete voor extra administratiekosten verschuldigd.
5. Het beëindigen van het lidmaatschap binnen een lopend jaar en het uitgeschakeld zijn door ziekte of blessures, zal niet leiden tot restitutie van de contributie. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur anders beslissen.
6. Wanneer uit één gezin tenminste drie personen lid zijn van de vereniging, wordt een korting op de verschuldigde contributie gegeven, onafhankelijk van het soort lidmaatschap.
7. Studerende seniorleden ontvangen een korting op de volledige seniorcontributie, wanneer tenminste één ouder ook lid is van de vereniging of wanneer het betreffende lid reeds 3 jaren of meer lid is van de vereniging.

Artikel 4 Ledenaantal

1. Indien het aantal leden het door het bestuur gestelde maximum overschrijdt, wordt het aspirant lid meegedeeld dat hij/zij op een wachtlijst kan worden geplaatst op volgorde van datum van ontvangst. Bij de ledenadministratie zal deze lijst worden bijgehouden.
2. De aanmelding van de perso(o)n(en) die op de wachtlijst zijn geplaatst kan eerst dan in behandeling worden genomen, wanneer het aantal leden is gedaald beneden het door het bestuur gestelde maximum.
3. Inwoners binnen het gebied Westenholte, Voorst en Spoolde hebben voorrang boven inwoners van de rest Zwolle.  In voorkomende gevallen beslist het DB.

Artikel 5 Categorieën lidmaatschap

1. Tennisclub WVF kent de volgende categorieën leden:
a. Senior-leden.
Elk lid dat vóór 1 januari van het jaar de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt is seniorlid. Deze zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen op iedere dag van de week.
b. Ochtend-leden.
Dit zijn seniorleden die uitsluitend gebruik mogen maken van de banen op dagen en tijden zoals aangegeven in het baanreglement. Ochtend-leden kunnen wel deelnemen aan alle clubkampioenschappen, toernooien en competities.
c. Junior-leden.
Dit zijn leden die op 1 januari van het jaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt. Zij kunnen gebruik maken van de banen op tijden welke zijn aangegeven in het baanreglement.
d. Ere-leden.
Dit zijn leden die op voordracht van het bestuur toegelaten worden tot de vereniging vanwege een bijzondere verdienste of op bijzondere wijze de vereniging ondersteunen.
e. Donateurs.
Dit zijn zij die op een financiële wijze de vereniging steunen.
Zij zijn niet gerechtigd gebruik te maken van de banen en hebben geen stemrecht. Zij worden wel geacht de vereniging adviserend te steunen en kunnen als zodanig lid zijn van een werkgroep of commissie. Zij kunnen geen bestuursfunctie vervullen.
2. Leden die hun categorie lidmaatschap willen veranderen dienen dit voor 1 december van het jaar schriftelijk mee te delen aan de leden-administratie.
Wijziging van junior-lid naar senior-lid geschiedt automatisch.

G E B R U I K B A N E N

Artikel 6  Baanreglement

1. Leden zijn verplicht zich te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van bestuursleden, leden, leden van de commissies Technische en Facilitaire Zaken.
2. Leden hebben het recht om aan alle wedstrijden, toernooien en andere evenementen van de vereniging deel te nemen.
3. Op dagen en tijden dat er activiteiten zijn vastgesteld door bestuur en/of één van de commissies , zoals competities en/of toernooien,  kan geen gebruik van de banen worden gemaakt.

Baanreglement tennisclub W V F

a. ALGEMEEN

Bij het betreden van de banen is het dragen van tennisschoenen en
-kleding verplicht. Het dragen van een trainingspak is toegestaan.
Voor het spelen op en reserveren van een baan dient men in het bezit te zijn van een geldige KNLTB ledenpas, een voorlopige (tijdelijke) pas of een namens tennisclub WVF verstrekte introducékaart. Verder beide laatste hierna te noemen: ‘kaart’.

b. SPEELTIJDEN

 Seniorleden:
Onbeperkt tennissen, op elke gewenste tijd en dag.
 Ochtendleden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, dagelijks tot 15.00 uur, en op woensdag tot 13.00 uur.
 Junioren van 16 en 17 jaar:
Onbeperkt tennissen, met uitzondering van de woensdagavond.
 Leerlingen voortgezet onderwijs t/m 15 jaar:
Onbeperkt tennissen tot 20:00 uur, behalve op dinsdag en woens-dag tot 19:00 uur.
 Kinderen t/m basisonderwijs:
Onbeperkt tennissen tot 19:00 uur.
De banen zijn NIET vrij toegankelijk tijdens:
– Door of vanwege de vereniging georganiseerde trainingen;
– Tijdens KNLTB-competitiewedstrijden;
– Tijdens toernooien georganiseerd door één van de commissies van de
vereniging;
– Tijdens onderhoudswerkzaamheden van de vereniging;
– Bij sluiting als gevolg van weersomstandigheden.

c. INTRODUCÉ

Elk lid kan maximaal 5 maal per seizoen een introducé uitnodigen. De hiervoor bestemde kaart(en) zijn verkrijgbaar, tegen een vastgestelde vergoeding per keer, bij daarvoor aangewezen personen.
Het betreffende lid is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de introductie.

d. BAANREGELS

1. Neem de baan waarop nog niet wordt gespeeld. Plaats de kaart in het vakje van de betreffende baan en zet de klok op de tijd waarop de baan wordt betreden.
De speeltijd bedraagt 45 minuten.
2. De ingestelde tijd mag NIET worden gewijzigd, ook niet wanneer men later gaat ‘dubbelen’.
3. Zijn alle banen bezet, neem dan de baan waarop langer dan 45 minuten is gespeeld. De baan waarop het langst is gespeeld dient het eerst te worden opgeëist.
4. Zijn alle banen bezet, maar is er nog geen 45 minuten gespeeld, reserveer dan die baan die nog niet gereserveerd is en het eerste vrij komt.
5. Er kan worden doorgespeeld na de 45 minuten, wanneer er geen wachtenden (dus reserveringen) zijn.
 de eerder ingestelde tijd mag NIET worden gewijzigd.
 de baan dient direct te worden vrij gegeven, wanneer deze regle-mentair wordt opgeëist.
6. Als nog geen 10 minuten van de ingestelde tijd zijn verstreken, dient men een verzoek tot het spelen van een dubbel te accepteren, tenzij:
 de verzoeker(s) nog geen 15 minuten hiervoor een andere baan hebben verlaten;
 een andere baan niet bezet is.
7. Reserveren van een baan is alleen dan mogelijk wanneer men op het tennispark persoonlijk aanwezig blijft. Wanneer het park wordt verla-ten vervalt de reservering en dient men later opnieuw te reserveren.
8. Wanneer met andere leden is afgesproken om samen te gaan spelen, is reservering eerst dan mogelijk wanneer alle spelers, waarmee is afgesproken, blijvend op het park aanwezig zijn.
9. Wanneer een baan is gereserveerd door 2 spelers, dient een verzoek tot het spelen van een dubbel te worden geaccepteerd, wanneer alle banen gereserveerd zijn.

e. WERKING BAANKLOKSYSTEEM

1. Bij het betreden van de baan dient van ELKE speler een kaart in het vakje ‘spelen’ te zijn geplaatst, behorende bij de baan waarop wordt gespeeld.
2. De tijd waarop men de baan betreedt dient te worden ingesteld op de betreffende klok.
3. Wanneer alle banen bezet zijn kan de eerst vrijkomende baan worden gereserveerd door van ELKE speler een kaart in het vakje ‘volgende’ te plaatsen.
4. Wanneer 45 minuten is verstreken na het tijdstip waarop de klok ban de baan staat ingesteld, kan de baan worden betreden en opgeëist door de spelers die de baan hebben gereserveerd.
5. De kaart van elke speler dient in het vakje ‘spelen’ te worden ge-plaatst en de kaarten van de vertrekkende spelers dienen aan hen te worden overhandigd.
6. De klok dient tevens ingesteld te worden op de tijd waarop de baan wordt betreden.

B E S T U U R

Artikel 7 Aanstelling en aftreden.

1. Het op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde lid is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde aftreden.
2. Elk bestuurslid neemt deel aan alle bestuursvergaderingen, kan daarin het woord voeren en zijn/haar stem uitbrengen.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
4. Ieder jaar treden bestuursleden af volgens onderstaand rooster:
 de voorzitter en een bestuurslid, niet zijnde de secretaris of penningmeester;
 de secretaris en een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter of penningmeester;
 de penningmeester en een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter of secretaris.
5. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.
6. De aftredende bestuursleden c.q. adviseurs zijn direct herkiesbaar.
7. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste Algemene Ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het bestuurslid dat hij/zij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
9. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden voorgedragen door:
a. het bestuur; b. tenminste vijf seniorleden.

Artikel 8 Vice-voorzitter/tijdelijk bestuur

1. In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Leden-vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens taken waar.
2. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens taken waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.
3. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
4. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 9 Verhalen schade

Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 10 Bestuursbevoegdheid

Het Bestuur is zonder voorafgaande toestemming van de ALV, als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c, van de Statuten, bevoegd te beschikken over een bedrag van € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) per geval.

Artikel 11 Financiële administratie

1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze administratie te (doen) voeren van:
 namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
 de aard van het lidmaatschap van de leden;
 een wachtlijst van kandidaat leden;
 presentielijsten en verslagen van vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering;
 de bezittingen en schulden van de vereniging.
2. Niet begrepen worden onder lid 1, punt e. kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan één jaar pleegt te duren
3. Van de onder lid 1, eerste punt bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

V E R G A D E R I N G E N

Artikel 12 Bestuursvergaderingen

1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen, zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit nodig achten.
2. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
3. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
4. De voorzitter bepaald plaats, datum en tijdstip van de vergadering.
5. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB).

Artikel 13 Bijeenroepen bestuursvergadering

1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste 5 dagen vóór de datum van de vergadering.
2. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.
3. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden.
4. Indien door de voorzitter aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gehoor wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 14 Kandidaatstelling bestuursleden

1. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) te verkiezen bestuurslid geschiedt door het bestuur en/of door tenminste vijf seniorleden.
2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich er van heeft vergewist dat de voorgestelde kandida(a)t(en) een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van het indienen van een schriftelijke verklaring bij de secretaris, voorzien van tenminste 5 handtekeningen van seniorleden en vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.
Indiening dient tenminste 7 dagen vóór de ALV plaats te vinden.

Artikel 15 Agenda ALV

1. De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, naast de uit de Statuten en de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de datum van de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf seniorleden schriftelijk bij de secretaris is ingediend.
2. Tevens dient te worden opgenomen al hetgeen de tot bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 16 Behandelen agendapunten ALV

1. Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
2. Ieder mondeling door een seniorlid staande de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, wordt behandeld.
3. In geval van een Algemene Ledenvergadering dient het voorstel ondersteund te worden door tenminste vier andere seniorleden.
4. Niet (tijdig) geagendeerde punten worden niet in de ALV behandeld, maar worden op de agenda geplaatst van de eerstvolgende ALV en dan ook behandeld.

Artikel 17 Besluiten ALV

1. Een besluit of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig.
2. Een uitzondering op het gestelde in lid 1 van dit artikel; is van toepassing op een voorstel, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig genoemde is gekozen, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen.
3. Een besluit en/of benoeming heeft de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig, blanco stemmen niet meegerekend.
4. Tot de uitzonderingsmaatregelen worden niet gerekend voorstellen tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

B E S L U I T V O R M I N G

Artikel 18 Bestuursbesluiten

1. Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
2. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend, dat het voorstel is aangenomen.
3. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld.
4. Wanneer, over het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen, de stemmen in die volgende vergadering wederom staken, beslist terstond het lot. Bij staken van stemmen in alle andere zaken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 19 Stemming

1. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
2. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
3. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
4. Wanneer een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verkregen, is het niet aangenomen.

Artikel 20 Verkiezingen

1. In geval van verkiezingen, over iedere benoeming apart stemmen.
2. Door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gekozen voor een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement is geregeld.
3. Het gestelde in lid 2 is niet van toepassing op de benoeming van ereleden.

Artikel 21 Spoedeisende beslissingen

1. In spoedeisende gevallen is de voorzitter, na overleg met secretaris en penningmeester (DB), bevoegd tot afhandeling en afdoening van zaken.
De voorzitter is verplicht tot mededeling van zijn verrichtingen of beslissingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.
2. De voorzitter mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken, als het mondeling vragen van instemming bij alle bestuursleden niet mogelijk is gebleken.

C O M M I S S I E S

Artikel 22 Instellen commissies

1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten.
2. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
3. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
4. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere worden vervangen.
5. Commissieleden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de betreffende commissie en in de eerstvolgende ALV bevestigd.

Artikel 23 Vaste commissies

1. Het Dagelijks Bestuur wordt binnen de vereniging ondersteund door de volgende commissies, onderverdeeld in twee hoofdgroepen:
A. Technische Zaken                   B. Facilitaire Zaken
* Technische Commissie            * Onderhoud Commissie
* Jeugd Commissie                      * Bar Commissie
* Trainer/ Tennisschool               * Activiteiten Commissie
Ook kent de vereniging de volgende drie disciplines:
 Ledenadministratie;
 Sponsor Commissie;
 Beheer Website.
2. Andere commissies kunnen door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur worden ingesteld.
3. De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taken.
4. De Technische Commissie bestaat uit bij voorkeur 5 à 6 personen (inclusief het Hoofd Technische Zaken).
5. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in deze commissies.
6. Elke commissie benoemt een eerste aanspreekpunt (coördinator).

Artikel 24 Verantwoording Vaste Commissies

1. Elke hoofdgroep/discipline dient jaarlijks vóór 31 december een begroting per commissie voor het komende jaar in bij het Bestuur.
2. Elke hoofdgroep/afdeling doet jaarlijks vóór 31 december verslag van de activiteiten per commissie van het afgelopen verenigingsjaar aan het bestuur. Tevens doen zij daarbij voorstellen voor de in het komende verenigingsjaar te ondernemen activiteiten en de samenstelling van de commissies.
3. Elke hoofdgroep/afdeling is aan het bestuur verantwoording schuldig over inkomsten en uitgaven.
4. Commissieleden worden voor 1 jaar benoemd. Stilzwijgend wordt de benoeming verlengd.

Artikel 25 Kascommissie

1. Deze commissie, als bedoelt in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaat uit twee seniorleden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
2. Deze leden worden jaarlijks gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
3. De Algemene Ledenvergadering kiest tevens jaarlijks een plaatsvervangend seniorlid. Dit lid zal bij ontstentenis van één van de twee leden diens plaats innemen.
4. Het plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van deze commissie en komt in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst hierin zitting gehad heeft.

Artikel 26 Taken Kascommissie

1. De Kascommissie onderzoekt de door de penningmeester opgestelde rekening en verantwoording.
2. De Kascommissie dient tenminste eenmaal per jaar de waarden, de boeken en de bescheiden van de vereniging in te zien.
3. Zij brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering.
4. Het verslag bevat een aanbeveling betreffende de decharge van de penningmeester en het bestuur. Het kan opmerkingen bevatten over de doelmatigheid van het gevoerde financiële beleid.
5. Beide leden van de Kascommissie ondertekenen het verslag.

Artikel 27 Hoofdgroep Technische Zaken

De Hoofdgroep Technische Zaken bestaat uit de in artikel 23, lid 1A van dit Reglement genoemde commissies met de navolgende samenstelling en taken per commissie. Het Hoofd Technische Zaken is lid van het bestuur.
1. Technische Commissie.
a. Het Hoofd Technische Zaken is voorzitter van deze commissie.
b. Stelt aan de hand van de ontvangen inschrijvingen de competitieteams samen.
c. Elke aan een KNLTB competitie deelnemende vereniging dient een competitieleider aan te stellen.
d. De competitieleider moet lid zijn van tc WVF en door de KNLTB zijn gecertificeerd. De competitieleider valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Technische Zaken
Zonder competitieleider kan geen KNLTB competitie gespeeld worden.
e. Organiseert jaarlijks de clubkampioenschappen in de diverse speelsterkte categorieën.
f. Zorgt voor planning en organisatie van diverse gezelligheidstoernooien en tossavonden.
2. Jeugd Commissie.
a. De voorzitter (coördinator) van de JC is verantwoordelijk de correcte uitvoering van het jeugdbeleid. De JC kiest uit haar midden een vertegenwoordiger die belast is met de organisatie en begeleiding van de jeugdcompetitie. De commissieleden stellen gezamenlijk de jeugd competitieteams samen. De jeugdvertegenwoordiger overlegt met en vraagt goedkeuring van de competitieleider.
b. De JC stelt tegen het einde van elk kalenderjaar de jeugdactiviteiten kalender voor het volgende jaar samen. Ook stelt zij jaarlijks een begroting samen van de te verwachten kosten in het komende jaar. Deze begroting voor het begin van elk jaar, via het Hoofd TZ, indienen bij de penningmeester.
c. De JC organiseert en begeleid jeugdclubkampioenschappen, toernooien, tossmiddagen en overige activiteiten, gericht op de (tennis)jeugd.
3. Trainer/Tennisschool.
a. Hoofd Technische Zaken maakt afspraken met de trainer/tennisschool.
b. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Artikel 28 Hoofdgroep Facilitaire Zaken

De Hoofdgroep Facilitaire Zaken bestaat uit de in artikel 23, lid 1B van dit Reglement genoemde commissies met de navolgende samenstelling en taken. Het Hoofd Facilitaire Zaken is lid van het bestuur.
1. Onderhoud Commissie.
a. Zorg dragen voor periodiek onderhoud aan opstallen en banen;
b. Verzorgen van contacten met onderhoudsfirma’s;
c. Uitvoeren (mede) van voorkomende ver(nieuw)bouw activiteiten, nadat benodigde goedkeuring van plannen is verkregen.
d. Zorgen voor een gedegen onderhoud aan onderhoudsmaterieel.
2. Bar Commissie.
a. Zorgt voor een correct onderhoud aan inrichting, inventaris e.d. van de kantine en bar, en van kleed-, toilet- en doucheruimten;
b. Zorgt voor inkoop van artikelen t.b.v. verkoop;
c. Stelt het te verkopen assortiment op en bepaalt de verkoopprijzen, in overleg met de penningmeester.
d. Stelt jaarlijks (in februari) een lijst op van te draaien bardiensten door de leden en stelt deze lijst beschikbaar aan de leden.
e. Functionele verantwoording aan de penningmeester voor omzet en prijzen.
3. Activiteiten Commissie
a. De Activiteiten Commissie organiseert activiteiten rondom open toernooien, clubkampioenschappen en competitie.
b. Met Pasen en Kerst wordt een klaverjasavond georganiseerd.

Artikel 29 Ledenadministratie

1. Deze zorgt voor het vastleggen van de gegevens van alle leden in een bestand. Gegevens van leden dienen tenminste worden vastgelegd, zoals is aangegeven in artikel 1, lid 3 van dit Reglement.
2. Verzorgt de correspondentie met de K.N.L.T.B. over wijzigingen in het ledenbestand en verstrekking van ledenpasjes.
3. Bijhouden van een wachtlijst bij volgens artikel 4 van dit Reglement.
4. Beschikbaar stellen en (doen) verzenden van acceptgiro’s voor contributiegelden en overige te incasseren bedragen.
5. Wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester.

Artikel 30 Sponsor Commissie

1. Bezoekt jaarlijks de adverteerders voor heropname en benaderd nieuwe bedrijven voor advertenties op de website en reclameborden;
2. Wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester.

Artikel 31 Beheer Website

1.Zorgt voor het periodiek bijhouden van Nieuws op de website en informeert de Webmaster over aanpassingen op de website www.tcwvf.nl;
2. Doet daarin verslag van clubtoernooien, competities, ALV en verzorgt bijbehorend fotomateriaal;
3. Wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de secretaris.

0 V E R I G E B E P A L I N G E N

Artikel 32 Zelfwerkzaamheid

1. Alle leden zijn verplicht tot enige zelfwerkzaamheid binnen de vereniging. Deze zelfwerkzaamheid kan onder anderen bestaan uit:
a. het draaien van bardiensten;
b. het uitvoeren van (periodieke) schoonmaakwerkzaamheden;
c. het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
d. het deel uitmaken van bestuur en/of commissies.
2. Bij niet voldoen aan één of meer van bovengenoemde verplichtingen kunnen door het Bestuur sancties worden opgelegd.

Artikel 33 Embleem

Het embleem van de vereniging is een afbeelding van een gestileerde tennisser in een achthoekig vlak, bij voorkeur in de kleuren blauw/wit, met daarin de tekst “21-03-’79” en “tc WVF”. Zie onderstaande afbeelding.

Artikel 34 Verplichting leden

Leden zijn verplicht zich aan de door de Algemene Ledenvergadering en de het bestuur uitgevaardigde reglementen en richtlijnen te houden.

Artikel 35 Onvoorzien

In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 36 Inzage Statuten en Huishoudelijk Reglement

a Leden kunnen tegen kostprijs een exemplaar van de Statuten verkrijgen bij de secretaris. Het Huishoudelijk Reglement kan na
Versie: mei 2013 Pagina: 16 van 16
goedkeuring door alle leden worden verkregen.
b Nieuwe leden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.
c De Statuten en het Huishoudelijk Reglement liggen voor elk lid ter inzage bij de secretaris.

Artikel 37 Inwerkingtreding

Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 1 januari 1988. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 november 1987.
 Wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 november 1988.
 Wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 1996.
 Wijzigingen a.g.v. invoering van de Euro, goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2001.
 Algemene wijzigingen en losse tarievenbijlage vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2005.
 Wijziging jaarlijkse contributieaanpassing (artikel 3, lid 1) vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2007.
 Tekstwijziging artikel 2: ingang lidmaatschap ook per 1 oktober.
 Artikel 3.6 twee gewijzigd in drie per 29-05-13
 Artikel 6.c tekst aangepast per 29-05-13
 Artikel 23.a toegevoegd Trainer/Tennisschool, 23.b. Activiteiten Commissie. Disciplines toegevoegd: Sponsor Commissie. Redactie Clubblad en Reclame gewijzigd in Beheer Website per 29-05-13
 Artikel 27 punt 3 en Artikel 28 punt 3 toegevoegd per 29-05-13
 Artikel 30 Sponsor Commissie toegevoegd per 29-05-13
 Artikel 30 gewijzigd in Artikel 31. Redactie Clubblad en Advertenties gewijzigd in Beheer Website. Teksten aangepast per 29-05-13
 Artikel 31 t/m 35 gewijzigd in Artikel 32 t/m 36 per 29-05-13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.