Agenda ALV woensdag 16 mei

 1. Opening door de voorzitter 19:30 uur
 2. Verslag ALV van 17 mei 2017
 3. Jaarverslag 2017 Dit verslag is voorafgaande aan de vergadering beschikbaar.
 4. Financieel jaarverslag 2017 Het financieel verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
 5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie.
 6. Begroting 2018
 7. Voortgang nieuwe banen
 8. AVG
 9. Vacatures commissies
 10. Benoemen, herbenoemen bestuursleden.  Giuseppe Schönberger, facilitaire zaken.
 11. Rondvraag en sluiting